Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja w sprawie opłaty abonamentowej

OPŁATA ABONAMENTOWA - została przyjęta Uchwałą Nr. XXV/175/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka w dniu 18 kwietnia 2013r..Zgodnie z par.2 pkt.11 Rady Mini Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzorów wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy,którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilości odprowadzonych ścieków jak również wymianę wodomierzy /brak legalizacji/ do stawki abonamentowej dolicza się podatek Vat.

Wróć