Przejście do sekcji:

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I.  Postanowienia ogólne
1. W związku z tym, że zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego   realizację kwotę poniżej wyrażonych w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zatem zapytanie ofertowe ma jedynie charakter sondażu rynkowego.
2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.


II. Zleceniodawca
Gminny Zakład Komunalny  w  Złejwsi Wielkiej 
87 – 134  Zławieś  Wielka  ul. Jasna 14
tel / fax.  56/ 6780943
NIP. 879-266-66-28


III.Opis przedmiotu zamówienia
1. Samochód VOLKSWAGEN – Transporter  T4  1,9-2,5 TDI
a/ rok produkcji 2003 i młodszy
b/ ciężar całkowity do 3,5 t
c/silnik wysokoprężny, - olej napędowy,

d/ moc od 90 KM

e/ ABS

f/ centralny zamek

g/ miejsc siedzących 6

h/ wspomaganie kierownicy

i/ bezwypadkowy

j/ serwisowany w ASO

k/ boczne drzwi przesuwane – prawa strona
e/gwarancja min. 6 m-cy


IV. Termin wykonania zamówienia

Zleceniodawca planuje podpisanie umowy najpóźniej do dnia 10 lipca 2012 r i jest zainteresowany jak najszybszym terminem realizacji przedmiotu zamówienia.


V. Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta
2. Cena oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto i brutto
3. Oferta powinna zawierać cenę i opis nawiązujący do parametrów zapytania
4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia
5. Oferta powinna zawierać również dodatkowe informacje jak: warunki płatności, możliwe rabaty, upusty, maksymalny czas realizacji
6. Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz podpis    oferenta
7. Ofertę należy przesłać lub złożyć w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego.

VI. Miejsce składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02 lipca 2012 r. do godz. 13.00 w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego  w Złejwsi  Wielkiej ul. Jasna  14  , 87 – 134  Zławieś  Wielka , pocztą na w/w adres– za złożenie oferty uznaje się wpływ do biura Gminnego Zakładu Komunalnego.
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu ofertę
3. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert zmienić ją lub wycofać
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołaniu lub zamknięciu postępowania bez wyboru oferty- zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które dostarczyły oferty w ustalonym terminie.

5. Zamawiający zastrzega, iż może bez podania przyczyny odwołać postępowanie wdrożone w celu wyboru oferty lub zamknąć postępowanie bez wyboru oferty.

 


VII. Ocena oferty i sposób zapłaty
1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
- cena przedmiotu zamówienia - 80%
- termin wykonania - 10%
- termin płatności - 10%
2. Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu zamówienia przelewem po dokonania komisyjnego odbioru oraz otrzymania faktury VAT.

Zamawiający:
Gminny Zakład Komunalny 
 Zławieś  Wielka  ul. Jasna 14

 87-134  Zławieś  Wielka

Wróć