Przejście do sekcji:

Aktualności

Nabór na stanowisko pracy w GOPS - pracownik administracyjno biurowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza  nabór na stanowisko pracy: pracownik administracyjno-biurowy

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka

II. Określenie stanowiska:

Pracownik administracyjno - biurowy

III. Wymagania: 

  • Wykształcenie wyższe lub średnie
  • Obywatelstwo polskie
  • Umiejętność redagowania pism urzędowych
  • Umiejętność obsługi komputera, obsługi urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office, Word, Excel,  Power Point
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  • Komunikatywność, sumienność, nieposzlakowana opinia, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań
  • Miłe widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

IV. Zakres zadań na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa

1.  przygotowanie decyzji administracyjnych

2.  archiwum i instrukcja kancelaryjna w GOPS

3. inwentaryzacja w GOPS

4. koordynator ds. dostępności w GOPS

5. koordynator ds. opiekunek środowiskowych w GOPS

6. rozliczanie posiłków obiadowych w ramach programów rządowych

7. prowadzenie rejestru osób korzystających z pomocy społecznej

8. pomoc przy tworzeniu dokumentacji dla potrzeb inspektora RODO

9. obsługa strony internetowej GOPS

10. rejestracja korespondencji GOPS

11.obsługa poczty elektronicznej, urządzeń biurowych, tworzenie rejestrów i ewidencji

12. przygotowanie spotkań i narad GOPS

13. przygotowywanie procedury naboru na stanowiska pracy w GOPS

14. przygotowanie dokumentacji i sprawozdania rocznego w związku z procedurą przetargową w GOPS

15. ewidencja osób i rodzin korzystających z programów żywnościowych

16. zamawianie druków, pieczątek, artykułów biurowych, środków czystości itp.

17. przygotowanie wypłat dla świadczeniobiorców w systemie POMOST, obsługa pracy w systemie Płatnik

18. inne zadania zlecone przez kierownika GOPS

V.  Wymagane dokumenty:

- CV oraz list motywacyjny (odręcznie podpisany)

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie, że kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 24 listopada 2023 roku w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złęjwsi Wielkiej  ul. Słoneczna 28 (pok. 14, parter), lub przesłać pocztą na adres Ośrodka  z dopiskiem: „Ogłoszenie o pracę na stanowisko Pracownik administracyjno - biurowy”.

Postanowienia końcowe:

Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane, złożone dokumenty nie będą odsyłane, w przypadku nie wyrażenia zgody  na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej na potrzeby przyszłych rekrutacji złożona dokumentacja (która nie została wybrana w w/w naborze) zostanie  zniszczona. Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów lub odwołania naboru z uzasadnionych powodów. Wynik naboru zostanie umieszczony  na tablicy ogłoszeń w GOPS Zławieś Wielka.

 

                                                                                                       Aldona Michalska

                                                                                              Kierownik GOPS Zławieś Wielka

                                                                                                      14 listopad 2023 rok