Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja o naborze do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

D8OrwbY8PD+0wAAAABJRU5ErkJggg==

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje o rozpoczęciu realizacji  programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków funduszu solidarnościowego.
W związku z  ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gmina Zławieś Wielka złożyła wniosek do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na środki finansowe w wysokości 38 064,00 zł. na realizację Programu.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ,którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 Planowana liczba osób niepełnosprawnych , którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 4 ( w tym dla 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ). Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, które będą świadczone 2 osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności 368 . Z kolei planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowe w formie pobytu dziennego, które będą świadczone 2 dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności 368.
Program w formie pobytu całodziennego realizowany będzie dla 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - tj. 14  dni opieki wytchnieniowej dla 1 osoby.
 
Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie:
- Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,
- Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz          rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka
- dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o skierowanie do Ośrodka Wsparcia.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28 : -osobiście w godzinach urzędowania GOPS poprzez pozostawienie w sekretariacie, -drogą elektroniczną e-mail : gops@zlawies.pl -listownie na w/w adres. Karty zgłoszeniowe przyjmowane będą do wyczerpania miejsc. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 56 674 39 66. Wszystkie informacje i załączniki są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wróć