Przejście do sekcji:

Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

 FORMA ZATRUDNIENIA - UMOWA O PRACĘ  od stycznia 2023 roku

wymiar czasu pracy –1/1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art.116 ust. 1  ustawy z dnia 12  03.2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm)  :

- dyplom ukończenia studiów wyższych służb społecznych lub

- dyplom ukończenia  studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- dyplom ukończenia  do dnia 31.12.2013 r.  studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie

-ukończenie studiów  podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków , o których mowa w pkt. 3

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomani, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej i finansowych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia.
 6. samochód osobowy i prawo jazdy kat. B
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego w OPS,
 3. znajomość programu POMOST
 4. znajomość oprogramowania biurowego - Word, Excel,  Power Point,
 5. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 6. umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
 7. umiejętność komunikowania się z interesantem zagrożonym wykluczeniem lub wykluczonym społecznie,
 8. obsługa urządzeń biurowych,
 9. predyspozycje osobowościowe: odporność na stres, odpowiedzialność, uczciwość, asertywność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i otwartość,
 10. mile widziane oferty w stosunkowo nie dużej odległości zamieszkania od siedziby GOPS Zławieś Wielka.
 11. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 12. udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach
  i formach pomocy,
 13. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie Gminy,
 14. Ustalenie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz ich wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.
 15. Prowadzenie postępować administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, ubezpieczeń zdrowotnych i innych.
 16. Pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe
  i organizacja pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.
 17. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w prawidłowym funkcjonowaniu osób
  i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,
 18. Przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej  lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 19. Kierowanie do domów  pomocy społecznej oraz umieszczanie  w nich skierowanych osób oraz przygotowanie projektów decyzji dotyczących odpłatności za DPS,
 20. Zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia, schroniskach itp.
 21. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej
 22. Obsługa programu POMOST w szczególności:
 23. a) wprowadzanie danych rodzin korzystających z pomocy  społecznej oraz aktualizowanie tych danych,
 24. b) przygotowywanie projektów decyzji,
 25. Zawieranie kontraktów socjalnych,
 26. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych, lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy.

III. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie,
 2. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. Kopię świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
 4. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska pracownika socjalnego
 7. Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej
  w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  "

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna  28 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka  (w poniedziałek, środę, czwartek  w godzinach  od 7.00  do 15.15, wtorek od 7.45. do 16.00, piątek od 7.00 do 14.00 ) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie  do dnia  30  listopada 2022 r. do godz. 12.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  56 674 39 66 wew. 15 w godzinach urzędowania.

Postanowienia końcowe:

Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,

złożone dokumenty nie będą odsyłane, w przypadku nie wyrażenia zgody  na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej na potrzeby przyszłych rekrutacji złożona dokumentacja (która nie została wybrana w w/w naborze) zostanie  zniszczona.

Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów lub odwołania naboru z uzasadnionych powodów.

       Wynik naboru zostanie umieszczony  na tablicy ogłoszeń w GOPS Zławieś Wielka.

 

Kierownik GOPS Zławieś Wielka  Aldona Michalska               17.11.2022r.

 

                       

 

Wróć