Przejście do sekcji:

Aktualności

Ogłoszenie kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w Złejwsi Wielkiej o naborze na stanowisko opiekuna środowiskowego

W ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza się nabór na stanowisko opiekuna środowiskowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28,  87-134 Zławieś Wielka

 1.  Forma zatrudnienia: umowa zlecenie z możliwością zmiany na umowę o pracę.
 2.  Miejsce wykonywania pracy: praca w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki (teren Gminy Zławieś Wielka ).
 3.  Wymagania niezbędne:
 4. a)   obywatelstwo polskie;
  b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  c)   nieposzlakowana opinia;
  d)   niekaralność za przestępstwa umyślne;
  e)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  f)   wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu  w zawodzie opiekuna środowiskowego (bądź pokrewnym) lub  ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna środowiskowego;
  g)  prawo jazdy kat. B i posiadanie do dyspozycji samochodu.

 5.  Wymagania dodatkowe:
 6. a)    sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
  b)    samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
  c)    wysoka kultura osobista;
  d)    preferowane doświadczenie zawodowe.
 7.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 8. a)    czynności higieniczno-pielęgnacyjne;
  b)    czynności gospodarcze;
  c)    czynności opiekuńcze;
  d)    czynności aktywizujące społecznie.
 9.  Wymagane dokumenty:
 10. a)    podpisane Curriculum Vitae,
  b)    podpisany list motywacyjny,
  c)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),
  d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  e)    kopie świadectw pracy,
  f)     kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  g)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  h)    oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  i)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
  j)     oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz samochodu do dyspozycji.

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą i podpisem (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) :

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dokumenty (w kopercie z dopiskiem „NABÓR NA OPIEKUNA ŚRODOWISKOWEGO”) należy składać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka w terminie do 19 lutego 2021 r. (liczy się data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Złejwsi Wielkiej do godz. 13.00) lub drogą gops@zlawies.pl.Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 56 674-39-66.

Klauzula informacyjna

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka.

2)  Inspektorem ochrony danych w Gminy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Złejwsi Wielkiej  jest Pan Marek Łochocki , adres e-mail: m.lochocki@jumi2012.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

-  podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,

- instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora.

7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. 

Postanowienia końcowe:

          -oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,

-złożone dokumenty nie będą odsyłane,

 -w przypadku nie wyrażenia zgody  na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej na potrzeby przyszłych rekrutacji złożona dokumentacja (która nie została wybrana w w/w naborze) zostanie komisyjnie zniszczona.

Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów    lub odwołania naboru z uzasadnionych powodów.

          Wynik naboru zostanie umieszczony  na tablicy ogłoszeń w GOPS Zławieś Wielka.

 

 

                                                                                                              Kierownik GOPS Zławieś  Wielka

                                                                                                                             Aldona Michalska

                                                                                                                                  05.02.2021r. 

 

 

Wróć