Przejście do sekcji:

Aktualności

Zakończenie projektu "Pomocne dłonie"

W związku z zakończeniem z dniem 01 lutego 2021 r. projektu pn. Pomocne dłonie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, którego głównym celem była poprawa dostępu do usług opiekuńczych, beneficjent jakim jest gmina Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka oświadcza, iż w ramach zachowania trwałości ww. projektu deklaruje gotowość świadczenia wsparcia na 12 miejsc świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy Zławieś Wielka przez okres 24 miesięcy tj. od lutego 2021r. do 28 lutego 2023 r. o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach Projektu i podobnej jakości.

Każdorazowo w sytuacji wystąpienia zapotrzebowania na usługę będzie zatrudniana kadra do świadczenia usługi opiekuńczej.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka, tel. 56 674 39 66, gops@zlawies.pl (w godzinach przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, czwartek: 7.00 - 15.15, wtorek: 7.45 - 16.00, piątek: 7.00 – 14.00)

 

                                                                  GOPS Zławieś Wielka

Wróć