Przejście do sekcji:

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły średniej mogą skorzystać w okresie od września 2020r. do grudnia 2020 r. z pomocy w formie dożywiania. W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 (150% kryterium dochodowego) oraz występuje jeden z powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

Własnoręcznie napisany i podpisany przez rodzica/opiekuna wniosek o pomoc w formie dożywiania dziecka/dzieci w przedszkolu  i w szkole należy złożyć w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do wniosku dołączyć należy:

  • Zaświadczenie potwierdzające dochody (w tym również kredyty i pożyczki) i ich wysokość netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzje lub odcinki od renty, emerytury, decyzję o świadczeniach rodzinnych);
  • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy;
  • W przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore należy dołączyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
  • Aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

W ciągu 14 dni od złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. W trakcie postępowania administracyjnego w celu ustalenia sytuacji rodziny pracownik socjalny może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. W terminie 30 dni od złożenia wniosku wydana będzie decyzja przyznająca lub odmawiająca przyznanie świadczenia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Aldona Michalska

Wróć