Przejście do sekcji:

Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień

ZADANIA PUNKTU
Świadczenie nieodpłatnych usług dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka polegających w szczególności na:
- konsultacjach indywidualnych oraz interwencjach kryzysowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci alkoholików i ofiar przemocy w rodzinie,
- diagnostyce i motywowaniu osób uzależnionych od środków psychoaktywnych do podjęcia leczenia odwykowego,
- diagnostyce osób zagrożonych uzależnieniem ( zachowania na pograniczu uzależnienia – zażywanie środków psychoaktywnych w sposób ryzykowny i szkodliwy ),
- diagnostyce i motywowaniu osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem niechemicznym - zachowania nałogowe ( np. hazard, internet, zakupy),
- motywowaniu osób nieuzależnionych lecz pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca picia,
- udzielaniu wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- współpracy ze szkołami, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym,
- propagowaniu trzeźwego stylu życia,
- diagnostyce współuzależnienia i motywowaniu do podjęcia terapii,
- podejmowaniu interwencji kryzysowych,
- pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin alkoholowych (DDA),
- pomocy psychologicznej dla ofiar i sprawców przemocy rodzinnej,
- profilaktyce i promocji zdrowia,
- świadczeniu elementarnej pomocy prawnej,
- prowadzeniu grupy wsparcia dla osób uzależnionych lub współuzależnionych.

Kwalifikacje realizatorów:
Preferowane posiadane wykształcenie: magister psychologii lub magister resocjalizacji lub magister pedagogiki resocjalizacyjnej.
Osoba prowadząca punkt konsultacyjny powinna mieć wiedzę na temat:
- uzależnień, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej,
- zjawiska przemocy w rodzinie,
- problemu pijących nastolatków, środków odurzających, „dopalaczy”,
- bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie województwa.
Preferowane jest posiadanie kwalifikacji : specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień, który pracuje w placówce leczenia uzależnień.
Powyższe kwalifikacje należy potwierdzić dyplomami, certyfikatami, itp.

Do oferty należy dołączyć:
- kserokopie dyplomów, certyfikatów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
- informacje o doświadczeniu zawodowym,
- rekomendacje, opinie na temat dotychczasowych działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ofercie należy wskazać stawkę brutto za godzinę pracy.

Preferowane jest prowadzenie dyżuru przez w/w osobę w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzaleźnień ( kilka godzin w tygodniu). Miejsce dyżuru – świetlica integracyjna w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą oferenta i opisem „Oferta na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień” do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 12.00.

Kontakt:
Aldona Michalska
GOPS Zławieś Wielka
56 674 39 66 wew.15

 

 

Wróć