Przejście do sekcji:

Aktualności

Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Stanowisko: asystent rodziny, który będzie pracował z 15 rodzinami na terenie gminy Zławieś Wielka.

            1.Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:  

            1.posiada obywatelstwo polskie,

            2. posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

            3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)

            4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

            5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

            6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych,

            7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, ustawy „Za życiem”, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenia.

            2. Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane udokumentowanie co najmniej rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań asystenta rodziny,

b) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

c) dyspozycyjność zawodowa;

c) znajomość obsługi komputera i programów biurowych; 

d) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) odporność na sytuacje stresowe,
g) komunikatywność,

h) łatwość nawiązywania kontaktu,

i) rzetelność, dokładność, sumienność, asertywność.

           3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  


Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu - umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu -     

- kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Zławieś Wielka oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

              4. Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo).

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.

            5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) list motywacyjny,

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kopie świadectw pracy,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,

i) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (jeśli dotyczy),

j) oświadczenie, że kandydat wszystkie dokumenty złożył zgodnie ze stanem faktycznym i prawdą,

k) oświadczenie o treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej również na potrzeby przyszłych rekrutacji   (TAK / NIE) – właściwe zaznaczyć.

Uwaga : każde oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem.

6.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY”) należy składać: osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złejwsi Wielkiej lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka w terminie do 15 listopada 2019 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej do godz. 13.00).

7. Klauzula informacyjna

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka.

2)  Inspektorem ochrony danych w Gminy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Złejwsi Wielkiej  jest Pan Marek Łochocki , adres e-mail: m.lochocki@jumi2012.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

-  podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,

- instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora.

7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. 

Postanowienia końcowe:

oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,

złożone dokumenty nie będą odsyłane,

w przypadku nie wyrażenia zgody  na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej na potrzeby przyszłych rekrutacji złożona dokumentacja

(która nie została wybrana w w/w naborze) zostanie komisyjnie zniszczona.

Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów lub odwołania naboru z uzasadnionych powodów,

       Wynik naboru zostanie umieszczony  na tablicy ogłoszeń w GOPS Zławieś Wielka.

 

 

                                                                                  Kierownik GOPS Zławieś  Wielka

                                                                                              Aldona Michalska

                                                                                                   31.10.2019r. 

 

Wróć