Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ponownie ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują :

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pracownik socjalny GOPS w Złejwsi Wielkiej na podstawie wywiadu środowiskowego ustala zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych.  Usługi te realizowane będą w miejscu zamieszkania  przez opiekunkę środowiskową zatrudnioną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w ramach Projektu. Sytuacja kandydatów, którzy złożą wniosek o usługi opiekuńcze zostanie przeanalizowana za pomocą kryteriów merytorycznych. Przyjęto, że  za spełnienie każdego z warunków, kandydat otrzyma przewidzianą punktację (za kryteria ujęte w formularzu zgłoszenia uczestnictwa do projektu „Pomocne dłonie”).

Osoby zainteresowane będą przyjmowane do projektu według ilości uzyskanych punktów.

Podstawą spełnienia kryterium jest :

 • zamieszkanie na obszarze zdegradowanym
 • wielokrotne wykluczenie społeczne
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • niepełnosprawność sprzężona
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi

W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów  lub więcej takiej samej ilości punktów preferencyjnych, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia formularza rekrutacyjnego.

Wymagane dokumenty :

 • ustny wniosek złożony do protokołu lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 • kserokopia decyzji, odcinka otrzymania renty lub emerytury  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy lub rodziny
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli posiada)
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określi  pracownik socjalny
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Termin składania wniosków upływa z dniem 18 października  2019r. (piątek ) o godzinie 11.00.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

ul. Słoneczna 28,

87-134 Zławieś Wielka

tel. 56 674 – 39- 66

w godzinach przyjęć interesantów :

poniedziałek, środa, czwartek : 7.00- 15.15

wtorek,: 7.45- 16.00
piątek : 7.00 – 14.00

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..