Przejście do sekcji:

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na  stanowisko pracy dla pracownika socjalnego – „Umowa na zastępstwo”

przewidywany termin zatrudnienia – 1 rok

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 - Obywatelstwo polskie.

-  Wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008r. Nr 27, poz.158).

 

Kandydat posiada:

a). dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

b). dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

c). dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika;
 • pedagogika specjalna;
 • politologia;
 • polityka społeczna;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • nauki o rodzinie.

- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 -Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych   oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

-Prawo jazdy kat. B oraz do swej dyspozycji prywatny samochód osobowy.

 -Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

1). Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i wykorzystania Internetu.

2). Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3).Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność
w realizacji powierzonych zadań.

4). Doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

5).Znajomość przepisów:

 

 • Ustawy o pomocy społecznej;
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

      •     Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 • Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • Kodeksu postępowania  administracyjnego;
 • znajomość programu komputerowego „Pomost”.

2. Preferowane cechy osobowości kandydata:

      komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole,

      dokładność, odpowiedzialność, sumienność, wrażliwość  i empatia.

3. Zakres wykonywanych zadań na  stanowisku

    a).przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się przyznanie    świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,    


    b). udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

    c).rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,

    d). świadczenie pracy socjalnej w środowiskach,

    e). współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,

    f). opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań zawartych w kontrakcie socjalnym,

    g). wydawanie decyzji administracyjnych,

    h). realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

4. Wymagane dokumenty;

  1). CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych,

  2). list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

  3). kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,

  4). kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),

 5). kserokopia prawa jazdy kat. B,

 6). inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy ,

     szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd. 

 7).  oświadczenie kandydata o braku   przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na stanowisku Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej,                                          

 8). oświadczenie  kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą

    w  ogłoszeniu,

 9). Kwestionariusz osobowy,

10). Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11). Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

12).Oświadczenie, że kandydat wszystkie dokumenty złożył zgodnie ze stanem faktycznym i prawdą.

Uwaga !  List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wszystkie powyższe dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Zainteresowane osoby prosimy o  składanie ofert w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  ul. Słoneczna 28, pok. Nr 14 (parter)  w kopercie z napisem „dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 13 lutego 2019r. do godz.15ºº.

5. Klauzula informacyjna

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Złejwsi Wielkiej , ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka.

2)  Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Złejwsi Wielkiej  jest Pan Marek Łochocki, adres e-mail: m.lochocki@jumi2012.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

-  podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,

- instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora.

7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.

Postanowienia końcowe:

-oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,

-w przypadku nie wyrażenia zgody  na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej na potrzeby przyszłych rekrutacji złożona dokumentacja (która nie została wybrana w w/w naborze) zostanie komisyjnie zniszczona.

-kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów lub odwołania naboru z uzasadnionych powodów.

-wynik naboru zostanie umieszczony  na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Złejwsi Wielkiej.

 

 

 

Kierownik GOPS Zławieś  Wielka

                                                                                                                                                                                                                                            Aldona Michalska

 

Wróć