Przejście do sekcji:

Aktualności

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na 2 stanowiska: Opiekun/Opiekunka środowiskowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na 2 stanowiska: Opiekun / Opiekunka środowiskowa


Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia: od stycznia 2019 r.
Ilość : 2 etaty

1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) predyspozycje do  wykonywania zadań związanych z opiekunką środowiskową,
g) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, a w szczególności dotyczących usług opiekuńczych
h) wysoka kultura osobista,
i) umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
j) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność skutecznego komunikowania się,
b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
c) znajomość topografii Gminy Zławieś Wielka,
d) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi
e) ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ( przedmedycznej ).

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) cierpliwość
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) uczciwość
i) dokładność
j) empatia
k) dyspozycyjność
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1).  USŁUGI  OPIEKUŃCZE
 Usługi gospodarcze:
- utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy oraz sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
- utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gosp. domowego,
- dbanie o higienę żywności,
- pranie bielizny osobistej, odzieży oraz prasowanie odzieży,
- pranie bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) oraz zmiana bielizny pościelowej,
- zakup podstawowych art. spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego, pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, towarzyszenie przy zakupach,
- przygotowanie posiłków (z uwzględnieniem diety),
- dostarczanie jednego gorącego posiłku z jadłodajni,
- pomoc przy spożywaniu posiłków,
- załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków,
- palenie w piecu, przynoszenie węgla,
- przynoszenie wody,
- organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem.

2).  Usługi  pielęgnacyjne i opiekuńcze  a w tym podstawowa opieka higieniczna i zalecona przez lekarza pielęgnacja
- mycie, czesanie, ubieranie, kąpanie,
- przesłanie łóżka, układanie chorego w łóżku,
- pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn,
- pielęgnacja zalecona przez lekarza (podawanie leków, smarowanie, okłady),
- zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z  lekarzem, pielęgniarka środowiskową  w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego, realizacja recept.

3).  Wykonywanie innych czynności mających związek z pracą zawodową, zleconych przez Kierownika GOPS
 bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentem rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  oraz innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.


5. Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem,
b) List motywacyjny,
! List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
 List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
i) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
 Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały w/w dokumentacji.
Opiekunowie-opiekunki będą zatrudnieni w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 : Solidarne Społeczeństwo, Działanie : RPKP.09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie : RPKP.09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.
6. Postępowanie dotyczące naboru:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, przy ul. Słonecznej 28.

7. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem "opiekun/opiekunka środowiskowa) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  ( pokój nr 16 ) lub pocztą w terminie do 23 listopada 2018r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS Zławieś Wielka.


8. Klauzula informacyjna
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka.
2)  Inspektorem ochrony danych w Gminy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Złejwsi Wielkiej  jest Pan Marek Łochocki, adres e-mail: m.lochocki@jumi2012.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
-  podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,
- instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora.
7)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.

                                           Kierownik GOPS Zławieś Wielka
                        Aldona Michalska         
                                        
                                         

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Wróć