Przejście do sekcji:

Aktualności

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA dla postępowania Zapytanie ofertowe Opracowanie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2025"

I . Ogłaszający :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Złejwsi Wielkiej

ul. Słoneczna 28,

87-134 Zławieś Wielka

Tel.: 56 674-39-66

e-mail: gops.zlawies-wielka@wp.pl

II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą:

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielkana lata 2017-2025” ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strategia powinna zawierać kompleksową usługę wypracowania dokumentu strategii rozwiązywania problemów społecznych obejmującą:

-wskazanie podstaw prawnych Strategii;
- wskazanie korelacji Strategii z innymi strategicznymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi;
- przygotowanie szczegółowej diagnozy społeczno-gospodarczej gminy Zławieś Wielka obejmującej zagadnienia: demografii, gospodarki, infrastruktury, rynku pracy, usług społecznych, zasobów finansowych, prezentującej również stan obecny (problemy i
potrzeby);
- opracowanie diagnozy problemów społecznych w ujęciu działania instytucji pomocy społecznej;
- opracowanie diagnozy problemów społecznych w ujęciu badania ankietowego mieszkańców gminy Zławieś Wielka;
- zdefiniowanie wyzwań strategicznych dla polityki społecznej w gminie Zławieś Wielka mających swoje źródło w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, społecznych, ekonomicznych i gospodarczych;
- określenie misji i wizji Strategii oraz celów strategicznych i operacyjnych wraz z proponowanymi kierunkami działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym;
- wskazanie sposobów oraz wskaźników monitorowania stopnia realizacji strategii;
- sformułowanie i określenie ram finansowych i zasad wdrażania strategii rozwiązywana problemów społecznych;
- przeprowadzenie spotkań warsztatowych z udziałem wszystkich przedstawicieli środowisk i organizacji kreowania polityki społecznej na terenie gminy Zławieś Wielka;
- przekazanie rekomendowanej wersji strategii do uchwalenia przez Radę Gminy.

 W szczególności Strategia powinna zawierać:

1. diagnozę stanu obecnego:

a. w oparciu o strukturę demograficzna społeczności,

b. sytuację i tendencje na lokalnym rynku pracy,

c. sytuację mieszkaniowa i infrastrukturę,

d. sytuację edukacyjną,

e. opis stanu opieki zdrowotnej,

f. charakterystykę życia kulturalnego,

g. stan bezpieczeństwa publicznego,

h. charakterystyka grup społecznych,

i. stan i możliwości pomocy społecznej, a także działań organizacji pozarządowych.

2. wskazanie celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowych oraz konkretnych obszarów (takich jak: uzależnienia, ubóstwo, bezdomność);

3. wskazanie metod realizacji celów;

4. ocenę efektu końcowego (monitoring, ewaluacja).

Struktura Strategii:

- część analityczno-wprowadzająca uwzględniająca uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania, zawierająca porównanie danych uzyskanych w wyniku badań,
-część strategiczna zawierająca główne problemy gminy Zławieś Wielka, wynikające z przeprowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych oraz mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości gminy Zławieś Wielka w zakresie analizowanych sfer społecznych,
- publikacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zławieś Wielka na lata 2017 - 2025

- 3 egzemplarze oraz w formie elektronicznej z możliwością wydruku na płycie CD.

5. Termin złożenia oferty do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: do 09 lutego 2017r. do godziny 15.00.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonywali usługi polegające na opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

7. Miejsce i termin składania ofert: Oferty służące do określenia wartości szacunkowej  należy składać w formie pisemnej osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28,  87-134 Zławieś Wielka   tel. 56 674-39-66;  pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (e-mail: gops.zlawies-wielka@wp.pl w terminie do 09 lutego 2017r.  do godziny 15:00.

Wróć