Przejście do sekcji:

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” na 2013rok

 

„Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” 2013

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego

„Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” na 2013rok

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej zaprasza chętnych do udziału w projekcie systemowym „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 2013 rok.

 

Projekt adresowany jest:

1.      dla osób dorosłych:

Ø  bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej,

Ø  zamieszkałych na terenie Gminy Zławieś Wielka,

Ø  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami),

Ø  zagrożonych wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami).

2.      dla młodzieży:

Ø  w wieku gimnazjalnym, która ukończyła 15 rok życia

Ø  ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, problematyką: trudności z nauką, deficyty poczucia własnej wartości, problem funkcjonowania w grupach rówieśniczych, zaburzenia systemu wartości, trudności komunikacji w rodzinie, brak umiejętności definiowania potrzeb edukacyjnych.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi z rejonów opiekuńczych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Słonecznej 28 w Złejwsi Wielkiej.

REKRUTACJA WSTĘPNA TRWAĆ BĘDZIE DO 1 LUTEGO 2013 R.

 Ankieta rekrutacyjna jest dostępna w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

Nabór już trwa!

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać
w Biurze Projektu mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej lub pod nr tel. (56) 674-39-66

  • autor: GOPS

Wróć