Przejście do sekcji:

Aktualności

Nabór na stanowisko: Opiekun / Opiekunka środowiskowa

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

 

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Opiekun / Opiekunka środowiskowa

 

W SEKCJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ  

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

Przewidywany termin zatrudnienia: od listopada 2012 r.

 

Ilość wakatów: 1

 

 

 

1. Wymagania konieczne:

 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

 

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

 

c) nieposzlakowana opinia,

 

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

f) predyspozycje do  wykonywania zadań związanych z opiekunką środowiskową,

 

g) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, a w szczególności dotyczących usług opiekuńczych

 

h) wysoka kultura osobista,

 

i) umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,

 

j) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a) umiejętność skutecznego komunikowania się,

 

b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

 

c) znajomość topografii Gminy Zławieś Wielka

 

d) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi

 

e) ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ( przedmedycznej ).

 

 

 

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 

a) cierpliwość

 

b) komunikatywność

 

c) odpowiedzialność

 

d) kreatywność

 

e) obowiązkowość

 

f) rzetelność

 

g) zaangażowanie i odporność na stres

 

h) uczciwość

 

i) dokładność

 

j) empatia

 

k) dyspozycyjność

 

 

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

 

1).  USŁUGI  OPIEKUŃCZE
 Usługi gospodarcze:
- utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy oraz sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
- utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gosp. domowego,
- dbanie o higienę żywności,
- pranie bielizny osobistej, odzieży oraz prasowanie odzieży,
- pranie bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny pościelowej do pralni oraz zmiana bielizny pościelowej,
- zakup podstawowych art. spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego, pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, towarzyszenie przy zakupach,
- przygotowanie posiłków (z uwzględnieniem diety),
- dostarczanie jednego gorącego posiłku z jadłodajni,
- pomoc przy spożywaniu posiłków,
- załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków,
- palenie w piecu, przynoszenie węgla,
- przynoszenie wody,
- organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,
- pomoc przy opiece nad zwierzętami.

2).  Usługi  pielęgnacyjne: a w tym podstawowa opieka higieniczna i zalecona przez lekarza pielęgnacja
- mycie, czesanie, ubieranie, kąpanie,
- przesłanie łóżka, układanie chorego w łóżku,
- pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn,
- pielęgnacja zalecona przez lekarza (podawanie leków, smarowanie, okłady),
- zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z  lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia
- podopiecznego, realizacja recept.

3).  Wykonywanie innych czynności mających związek z pracą zawodową, zleconych przez Kierownika GOPS

 

4). pomoc przy rozdzielaniu pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD.

 

5). bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentem rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Złejwsi Wielkiej  oraz innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) CV ze zdjęciem,

 

b) List motywacyjny

 

 

 

! List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

 

 

 

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

 

 

 

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

 

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

 

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

 

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

 

i) kopia dowodu osobistego,

 

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

 

 

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do

 

przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 

 

 

6. Postępowanie dotyczące naboru:

 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania:

 

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

 

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, przy ul. Słonecznej 28.

 

 

 

7. Termin i sposób składania ofert:

 

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem "opiekun/opiekunka środowiskowa) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  ( pokój nr 16 ) lub pocztą na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

w Złejwsi Wielkiej

 

ul. Słoneczna 28,

 

87-134 Zławieś Wielka

 

 

 

w terminie od 18.10.2012r.  do 26.10.2012 r.

 

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka  do dnia 26.10.2012r. )

 

 

 

Uwaga ! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie

 

n i e     b ę d ą       r o z p a t r y w a n e.

 

 

 

 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS Zławieś Wielka i na stronie internetowej Ośrodka.

  • autor: GOPS

Wróć