Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja

Zławieś Wielka, dnia 04.09.2012r.
 

  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko pracy :
ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Okres zatrudnienia: od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.Wymagania :
a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) nieposzlakowana opinia
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
f) wykształcenie :
· wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca
socjalna lub
· wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi
lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony
w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje
co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
· średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej
3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2. Wymagania dodatkowe:
a) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
b) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
c) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
d) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
e) odporność na sytuacje stresowe,
f) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
g) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
· opracowywał i realizował plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
· współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej, itp.,
· pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
· pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
· merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
· pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny,
wspierał jej aktywność społeczną,
· motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,
· podejmował działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
· prowadził dokumentację dotyczącą pracy z rodziną,
· dokonywał okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywał tę ocenę Kierownikowi Ośrodka,
· sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również
towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania. Asystent rodzinny może wykonywać usługę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, w tym w soboty.

4. Wymiar czasu pracy:
· umowa zlecenie, od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r., pracę z jedną rodziną asystent będzie wykonywał w wymiarze średnio 16 godzin miesięcznie (1 godzina = 60 min).

5. Oferta powinna zawierać:
· list motywacyjny
· CV
· kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i umiejętności
(świadectwa, dyplomy, zaświadczenia)
· dokument poświadczający wymagany staż pracy, ewentualnie oświadczenie kandydata
· oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
· oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
· oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie: „Oświadczam, iż jestem osobą nie karaną za przestępstwo popełnione umyślnie”
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji : „Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”
· referencje, inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
Oferty przyjmowane są osobiście w terminie do dnia 19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej przy ul. Słonecznej 28, 87-134 Zławieś Wielka ( pok. nr. 16 ) z dopiskiem Dotyczy naboru na „asystenta rodziny”. Liczy się data wpływu dokumentów do GOPS Zławieś Wielka.
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Jednostki powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 


                                                                                                                       Aldona Michalska
Kierownik GOPS Zławieś Wielka

  • autor: GOPS

Wróć