Przejście do sekcji:

Aktualności

„ZADBAJ DZISIAJ O LEPSZE JUTRO”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rusza kolejna edycja projektu systemowego o nazwie „ZADBAJ DZISIAJ O LEPSZE JUTRO” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2012 roku projekt skierowany jest do 27 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczoną przez ZUS/KRUS niezdolność do pracy, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

16 lipca 2012 roku zorganizowano uroczyste spotkanie związane z rozpoczęciem projektu systemowego „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” w ramach POKL, które odbyło się w świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej przy ulicy Słonecznej 28.
Podczas spotkania uczestniczyli :
-p. Grażyna Krystosiak sekretarz gminy Zławieś Wielka,
p.Krystyna Kleibor księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złejwsi Wielkiej,
-beneficjenci, którzy w najbliższych dniach będą brali udział w projekcie,
- oraz pracownicy ośrodka pomocy społecznej.
Podczas spotkania omówiono wszystkie założenia do programu systemowego zaplanowane na 2012r. Wszyscy zaproszeni otrzymali materiały szkoleniowe  oraz poczęstunek w postaci tortu.
W 2012r. działaniami chcemy objąć :

1) 19 osób z którymi będą zawarte kontrakty socjalne, od lipca do listopada 2012r.
2)  8 osób młodych, które  będą objęte działaniami w ramach Programu Aktywności  

 

 

Osoby , które zostały zakwalifikowane  do projektu systemowego „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” współfinansowanie ze środków  Projektu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego będą otrzymywały kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe. Osoby z którymi  będą zawarte kontrakty socjalne otrzymają pomoc w postaci zasiłków z pomocy społecznej.

W ramach wsparcia beneficjenci skorzystają  z :
1. 30 godzin dydaktycznych warsztatów kompetencji psychospołecznych,
( w  programie rozwijanie umiejętności psychospołecznych, efektywna komunikacja, zarządzanie czasem, zwalczanie stresu, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie postaw aktywnych ).

2. 30 godzin kursu komputerowego ( program MS Word, e-mail, portale społecznościowe, e-konto, Internet jako „biuro pośrednictwa pracy ),

3. 12 godzin dydaktycznych warsztatów ABC zarządzania budżetem domowym
( ekonomia prowadzenia gospodarstwa domowego w trudnych warunkach finansowo-bytowych ),

4., 41godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego (  indywidualne wsparcie na rzecz podnoszenia kompetencji społecznych i życiowych uczestników projektu ),

5.kursy zawodowe zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu i wymogami lokalnego rynku pracy

6.grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna ( grupowa terapia w zakresie dysfunkcji rodzin, przemocy i współuzależnień.

7. 18 godzin dydaktycznych warsztatów doradztwa zawodowego ( dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia ).

8. 41 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa zawodowego
( poznacie indywidualne wsparcie na rzecz rozwoju aktywności zawodowej ).

Dla grupy z Programu Aktywności Lokalnej oferujemy :
1.30 godzin dydaktycznych warsztatów kompetencji psychospołecznych prowadzonych przez psychologa ( nauka wyznaczania celów życiowych, normy życia społecznego i rodzinnego, pozytywne systemy wartości, definiowanie zasobów
własnych

 

2.30 godzin dydaktycznych warsztatów „Mam talent”, warsztaty manualne i ruchowe, rozbudzanie zainteresowań i umiejętności życiowych,
3. 12 godzin dydaktycznych warsztatów doradztwa edukacyjnego ( planowanie ścieżki edukacyjnej w kontekście wymogów rynku pracy, mapa możliwości rozwoju zawodowego,
4. 16 godziny dydaktyczne zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym( indywidualna diagnoza potencjału zawodowego uczestników projektu.
5. 42 godziny dydaktyczne grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej ( profilaktyka uzależnień, terapia w zakresie dysfunkcji rodzin i zaburzeń funkcjonowania w społeczeństwie,
6. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia  podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego lub policealnego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami dla 1 uczestnika projektu.

     

Kierownik GOPS
     Aldona Michalska
 

  • autor: GOPS
wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Wróć