Przejście do sekcji:

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo,Toporzysko

Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Dnia 2 września 2009r. doszło do podpisania umowy w formie zaliczki i refundacji na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo,Toporzysko pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 a Gminą Zławieś Wielka. Projekt jest realizowany w ramach  Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 8 933 798,29 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne w  ramach projektu wynoszą 7 536 685,60 zł

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 3 570 127,97 zł

 

Przewidywany początek realizacji przewidywany jest na 01.04.2009r. a zakończenie 31.12.2010r.

Wróć