Przejście do sekcji:

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo,Toporzysko

Rusza przetarg na na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko

 

Gmina Zławieś Wielka ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/34/2009
na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko 
Gmina Zławieś Wielka
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko, w tym: .
·        Sieć wodociągowa o długości:                           3493 mb.
·        Sieć kanalizacji sanitarnej
§ grawitacyjnej                        10244 mb
§ tłoczna                                  11463 mb
·        przepompownie ścieków strefowe                   14 sztuk
·        przepompownie przydomowe                           103 sztuk
 
1.     Termin wykonania zadania 30 maj  2011r.
2.      Termin składania ofert upływa w dniu 26.10.2009r o godz. 1000, Urząd Gminy pok. Nr 23.
3.      Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 
Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :
 
 udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie sieci wodno – kanalizacyjnej w tym sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 6 000m, (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 
ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN.
 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzającychspełnienie warunków w niniejszym postępowaniu
 
 

 

 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7do niniejszej SIWZ.
 
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:
 

 

 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:
 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,robót budowlanych polegających na budowie sieci wodno – kanalizacyjnej w tym sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 6 000m z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
 
 W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy:
Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN.
3.     Kryteria wyboru - CENA- 100%.
4.     Termin związania ofertą 30 dni od otwarcia ofert.
5.     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
6.     S.I.W.Z. zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zlawies.pl .
7.     Dodatkowych informacji udziela Pan Mirosław kwiatkowski codziennie 800-1400 tel. (056) 678-09-13 wew. 33, kom 509735951.
8.     Wadium 80 000,00 zł słownie osiemdziesiąt tysięcy
9.     W razie konieczności zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia   w zupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

Wróć