Przejście do sekcji:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

6 czerwca 2011r.
      WÓJT GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA

OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia
21 października 2010r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 czerwca 2011 r. do 3 sierpnia 2011r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka o godz. 13.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu […] osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zławieś Wielka z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2011r. (włącznie).
 
 
                                                                                                                                 WÓJT GMINY
                                                                                                                                  JAN SURDYKA