Przejście do sekcji:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz prognozą oddziaływania na środowisko

6 czerwca 2011r.

    WÓJT GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA
 


OBWIESZCZENIE

 


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. 
 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
w dniach od 21 czerwca 2011r. do 3 sierpnia 2011r. do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pok. nr 9. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie
i na adres Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka,
w terminie wyłożenia oraz 21 dni następujących po zakończeniu okresu wyłożenia, tj. do dnia 24 sierpnia 2011r. (włącznie).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.

 
                                                                                                                        WÓJT GMINY
                                                                                                                           JAN Surdyka