Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Treść strony

Nabór na stanowisko Inkasenta

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

 

zatrudni inkasenta opłat za pobór wody i odbiór ścieków

 

I. Wymagania niezbędne:

 

1/posiadanie obywatelstwa polskiego

2/pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3/wykształcenie co najmniej średnie,

4/dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

5/nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

1/podstawowa znajomość obsługi komputera,

2/prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1/dokonywanie odczytów wodomierzy,

2/inkasowanie należności za wodę pobraną z wodociągu i odprowadzanie ścieków

do kanalizacji sanitarnej,

3/ wystawianie faktur

 

IV. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny z uzasadnieniem,

2/ życiorys,

3/ kwestionariusz osobowy,

4/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5/ kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach,

umiejętnościach,

6/ kopie świadectw pracy,

7/ oświadczenia o:

a/ posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b/ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych,

c/ niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

d/ stanie zdrowia lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na

stanowisku inkasenta,

e/ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania

rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101,poz.926 z póz. zm.)

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej z dopiskiem na kopercie :”Dotyczy naboru na stanowisko inkasenta ” do dnia 28 marca 2011 r.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..