Przejście do sekcji:

Rys historyczny

Rys historyczny

Obszar gminy Zławieś Wielka położony jest na Ziemi Chełmińskiej. Ziemia ta była historycznie pierwszą, na którą sprowadzeni zostali Krzyżacy dla obrony przed Prusami. Podczas I rozbioru Polski, opisywane ziemie znalazły się w państwie pruskim. Zachowane do dziś, podstawowe ....

Mapy historyczne

Mapy historyczne Gminy Zławieś Wielka

Jubileusz kościoła w Złejwsi Wielkiej

Według niepotwierdzonych danych śladów pierwszej budowli kościelnej w Złejwsi Wielkiej należy szukać w XVI w. W tym okresie miejscowi katolicy należeli do parafii w Czarnowie, jednak w drugiej połowie tego wieku większość z nich przyjęła protestantyzm. Podobny los spotkał miejscową świątynię ....
wyświetl galerię w Cooliris
  • -

Strajk szkolny w Łążynie

Na podstawie zapisów historyka Maercnera w 1065 roku Bolesław II Śmialy król Polski nadał klasztorowi w Mogilnie przychody w Grudziądza, Łążyna i Chełmna. Zatem można zaliczyć Łążyn do najstarszych miejscowości Ziemi Chełmińskiej a już na pewno do przed krzyżackich. Najstarsze zapisy świadczące o istnieniu szkoły ....

Menonici w okolicach Torunia

W patrymonium miasta Torunia wcześnie, bo już w XVI w. i początkach XVII w. spotykamy Holendrów we wsiach nadwiślańskich ...

Parafia Czarnowo w książce "Diecezja chełmińska : zarys historyczno-statystyczny" Pelplin, 1928 r.

Nazwa ta, zachodząca pod formą Czarnowo już w r. 1222, jest niezawodnie pierwotna, co potwierdzają także zachodzące odmiany pisowni, jak Zcharnowe 1285, Czharnow i Sczarnowo 1414, Cziarnowo 1571 i wreszcie urzędowe niem. Scharnau od 1888 r. do 1920 r.

Miejscowość ta leży w powiecie toruńskim, posiada stację kolejową i pocztę w miejscu. W obrębie parafii mieszka 1231 katolików Polaków i 1445 ewangelików Niemców, ogółem 2676. Komunikujących jest 801.

Parafia Łążyn w książce "Diecezja chełmińska : zarys historyczno-statystyczny" Pelplin, 1928 r.

Nazwa ta jest dawna, poświadczają to odmiany pisowni, pod jakimi ją spotykamy, jak Lonsin 1376, Lenzen 1426, Lanczen i Lanszin 1440, następnie Lanzin 1513, Łazyn 1671, Lonzyn 1728. Miejscowość ta leży w powiecie toruńskim. Posiada stację kolejową w Łubiancę oraz pocztę w Rzęczkowie.

Z gazet przedwojennych...

Wycinki z gazet o miejscowościach z Gminy Zławieś Wielka

1795 4 IX - Tym żyła nasza gmina ... - podanie Pana Marcina Tappera

Archiwum miasta Torunia, Woj. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, z akt dotyczących administracji dóbr ziemskich znajdujących się w posiadaniu Torunia, sygn. grupa VII, nr 59.

Wycinki z gazet w czasie okupacji podczas II Wojny Światowej

Wycinki z gazet

Różne materiały historyczne

Materiały historyczne

Czy pradziejowe osiedle z Czarnowa (Kamieńca) zniszczyli starożytni Scytowie?

Pytanie dość zaskakujące, bowiem co mają - albo może lepiej zapytać - co mogli mieć wspólnego z okolicami nadwiślańskimi koczownicze ludy Scytów wywodzących się znad Morza Czarnego? Rzecz jednak warta jest przybliżenia, gdyż właśnie na zachodnich skrajach dzisiejszego Czarnowa (niegdyś na gruntach wsi Kamieniec), już w latach 30-tych minionego wieku na takie ślady natrafiono.

Z kroniki Gminy Zławieś Wielka: "Niezbadane są tereny Gminy Zławieś Wlk." październik 1983 r.

Niewielu jest mieszkańców gminy którzy znają skarby zachowane w ziemi Gminy Zławieś Wielka. Prowadzone prace sejsmiczne od 1976 r. pozwoliły ustalić, że w głębi ziemi są złoża...