Przejście do sekcji:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 
Przedsiębiorcom posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:
1)      kserokopię    posiadanego    zezwolenia     na     sprzedaż     napojów    alkoholowych ( w przypadku zezwolenia   wydanego   przez Wójta Gminy Zławieś Wielka wystarczy podać numer zezwolenia);
2)      zgodę organizatora imprezy.
 
 
Opłaty:     
Opłata za jednorazowe zezwolenia jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.   
·         43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
·         43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do  18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),  
·         175 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.
 
Rachunek bankowy:
Odbiorca – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
BS Toruń O/Zławieś Wielka
21 9511 0000 2005 0025 0320 0001
 
Termin załatwienia sprawy:
do 14 dni
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)