Przejście do sekcji:

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad trzy miesiące.

Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
 
Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania
Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:
- bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;
- z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;
 
Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.
- w formie pisemnej na  formularzu zgłoszenie pobytu czasowego
- w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości
 
Kto może dokonać czynności zameldowania:
- osoba wnioskująca o zameldowanie -  osobiście
- pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 
Uwaga: zameldowanie w miejscu pobytu czasowego w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, jeżeli rodzice nie posiadają zameldowania na pobyt stały.

Uwaga: Zameldowanie na pobyt czasowy dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku gdy rodzice dziecka nie mają żadnego adresu zameldowania, to zostaną pouczeni o konieczności dopełnienia tego obowiązku.

Wymagane dokumenty:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszenie pobytu czasowego zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu czasowego wraz z deklarowanym okresem tego pobytu, oraz wskazanie adresu miejsca pobytu stałego i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, jeśli taki posiadał a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu
- do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
- do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu
 
Miejsce i termin złożenia dokumentów: (I piętro, p.15)
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenie pobytu czasowego należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przybycia do nowego miejsca pobytu.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy w organie:
Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
Organ gminy wydaje takiej osobie na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania.
 
Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:
w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak potwierdzenia przez osobę dysponującą lokalem
w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem
 
Opłaty:
Czynność zameldowania jest wolna od opłat
Wydanie zaświadczenia na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 200 6 r. Nr 225, poz. 1635 z poźn. zm.)
 
Tryb odwoławczy:
Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.