Przejście do sekcji:

Wpisanie do księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (transkrypcja, umiejscowienie).

WPISANIE DO KSIĘGI STANU CYWILNEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
Informacje ogólne

Na podstawie art. 73 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do ksiąg stanu cywilnego USC Zławieś Wielka na wniosek osoby zameldowanej na pobyt stały lub mającej ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Zławieś Wielka

Krąg osób upoważnionych do złożenia wniosku jest identyczny jak uprawnionych do otrzymania odpisów i zaświadczeń.

Wymagane dokumenty.

Do wniosku załączyć należy:
  • oryginał odpisu aktu stanu cywilnego lub jego kopię uwierzytelnioną przez urząd stanu cywilnego, który akt sporządził wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty te włącza się do akt zbiorowych USC Zławieś Wielka.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego - pok. nr 15.

Opłaty skarbowe
  •  50 zł za wydanie decyzji o transkrypcji.


Trzy pierwsze odpisy skrócone wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu wolne są od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Bezpośrednio po złożeniu wniosku lub od 1 do 7 dni.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.),Dz.U. 1998 Nr 136 z 884
  • Ustawa z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej Dz. U. 2006 Nr 255 poz. 1635 z późń zm.)