Przejście do sekcji:

Uzyskanie odpisu aktu cywilnego lub zaświadczenia.

 
UZYSKANIE ODPISU AKTU CYWILNEGO LUB ZAŚWIADCZENIA

 
Informacje ogólne

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (art. 79 - Prawo o aktach stanu cywilnego).

Mogą one być wydane na wniosek:
 • organu państwowego,
 • uprawnionej organizacji
 • osoby, której akt dotyczy
 • jej wstępnego ,
 • zstępnego,
 • rodzeństwa,
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego,
 • a także na wniosek osoby, która wykaże w tym interes prawny.

Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi (art. 80 - Prawo o aktach stanu cywilnego).

Odpis skrócony podaje treść aktu z uwzględnieniem zmian i aktualizacji wynikającej z treści wzmianek dodatkowych (art. 81 - Prawo o aktach stanu cywilnego).

Ubiegający się o wydanie aktu lub zaświadczenia:
 • składa wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia (druk nr 5) lub o poświadczenie zgodności kserokopii dokumentu z oryginałem (druk nr 6),
 • przedkłada swój dowód osobisty.
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego - pok. nr 15.

Opłaty skarbowe
 • 33 zł - za sporządzenie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego,
 • 22 zł - za sporządzenie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego,
 • 24 zł - za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • 5 zł od jednej strony - za poświadczenie zgodności kserokopii dokumentu z oryginałem.
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do nich oraz odpisy wydawane w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, powszechnego obowiązku obrony, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, na szkolnictwo.

Nie wnosi się opłaty skarbowej za 3 pierwsze odpisy skrócone wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu, a także za odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość. Szczegółowy wykaz zawiera ustawa o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej Dz. U. z 2006Nr 255, poz. 1635 z poź zm.)