Przejście do sekcji:

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

POWRÓT OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
Informacje ogólne, wymagane dokumenty Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, w którym małżeństwo zostało zawarte, lub właściwym ze względu na miejsce zamieszkania strony, powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Uprawnienie to przysługuje zarówno mężczyźnie jak i kobiecie.

Rozwiedziony przedkłada:
  • swój dowód osobisty,
  • a w przypadku składania oświadczenia i innym urzędzie niż ten, w którym małżeństwo zawarto - także odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
Protokół o przyjęciu oświadczenia jest w takim przypadku przekazywany do USC miejsca sporządzenia aktu celem naniesienia wzmianki dodatkowej na marginesie aktu małżeństwa.

Po upływie trzymiesięcznego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 233 poz. 1992 z późn. zm.) na podstawie uzasadnionego wniosku osoby zainteresowanej.

Organem właściwym do wydania decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska jest dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego łaściwy ze względu na mejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego m-sca kierownik USC właściwy ze wzglęu na ostatnie miejsce pobytu stałego.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego - pok. nr 15.

Opłaty skarbowe
  • 37 zł - decyzja o zmienie nazwiska,
  • 10 zł - za sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,
Termin załatwienia sprawy

Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz 59 z poź zm.),
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr. poz. 161 poz. 1688 ze zm),
  • Ustawa z dnia 16.1.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (t. j., Dz.U. z 2005 r Nr 233 poz.1992 z późn.zm.)