Przejście do sekcji:

Zgłoszenie zgonu.

ZGŁOSZENIE ZGONU

Informacje ogólne, wymagane dokumenty
USC w Złejwsi Wielkiej zgodnie z właściwością miejscową rejestruje zgony osób zmarłych na ternie gminy Zławieś Wielka.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od chwili zgonu.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:
    1.   małżonek lub dzieci zmarłego,
    2.   najbliżsi krewni lub powinowaci,
    3.   osoby zamieszkałe w lokalu, wktórym nastąpił zgon,
    4.   osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie sie o nim przekonały,
    5.   administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Osoba zgłaszająca zgon winna przedłożyć kierownikowi USC:

 • swój dokument tożasamości,
 • wniosek o wydanie odpisów aktu zgonu,
 • kartę zgonu,
 • pozwolenie od prokuratora na pochowanie zwłok, jeżeli zgon nastąpił wskutek wypadku,
 • dowód osobisty zmarłego,
 • dowód osobisty jego małżonka, jeżeli zmarły, pozostawał w związku małżeńskim.

W miarę możliwości wskazane jest przedłożenie odpisu skróconego aktu urodzenia zmarłego i odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim).

Załatwienie formalności ułatwi podanie przez zgłaszającego:

 • dokładnego czasu zgonu,
 • imion i nazwisk rodowych rodziców zmarłego,
 • jego stanu cywilnego, wykształcenia i dotychczasowego źródła utrzymania.
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 15.

Opłaty
 • trzy pierwsze odpisy skrócone aktu zgonu wydawane bezpośrednio po jego sporządzeniu wolne są od opłaty skarbowej,
Termin załatwienia sprawy
Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 Nr 161, poz 1688)
 • Ustawa a dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 Nr 225 poz. 1635 z poź zm)