Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Informacje ogólne
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce jego urodzenia. Jeżeli jednak rodzice dziecka nie mieszkają na terenie podległym właściwości urzędu miejsca urodzenia dziecka, zgłoszenia można dokonać w USC miejsca zamieszkania obojga rodziców, lub jednego z nich.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są w kolejności:      ojciec lekarz lub położna, albo inna osoba obecna przy porodzie matka, jeżeli stan jej zdrowia na to pozwala. Wymagane dokumenty
Podstawowym dokumentem uprawniającym kierownika USC do sporządzenia aktu urodzenia jest zaświadczenie lekarskie pod nazwą "Zgłoszenie urodzenia". Dokument ten dostarcza zakład opieki zdrowotnej, w którym nastąpiło urodzenie.
Osoba zgłaszająca urodzenie składa wniosek o wydanie odpisów aktu urodzenia dziecka oraz przedkłada:    swój dowód osobisty dowody osobiste rodziców dziecka odpis skrócony ich aktu małżeństwa, jeżeli małżeństwo nie zostało zawarte na terenie gminy Zławieś Wielka.

W przypadku gdy matka dziecka jest stanu wolnego, przedkłada się odpowiednio:  
panna - odpis skrócony aktu urodzenia wdowa - odpis skrócony aktu zgonu męża rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
Wyżej wymienione odpisy przedkłada się wyłącznie w przypadku, gdy akt sporządzony został w innym urzędzie stanu cywilnego.

Rodzice dziecka niepozostający w związku małżeńskim, którzy chcą złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka, winni zgłosić się w USC osobiście.

Bez procedury sądowej nie może być jednak uznane:   
dziecko rodziców niepełnoletnich dziecko matki rozwiedzionej lub pozostającej w separacji, jeżeli do uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu lub separacji nie upłynęło co najmniej 300 dni.

Wybierając dla dziecko imię (imiona), należy pamiętać, że kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej, imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Imię (imiona) mogą być w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmienione na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego kierownikowi USC przez rodziców dziecka.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 15 Opłatytrzy pierwsze odpisy skrócone aktu urodzenia wydawane bezpośrednio po jego sporządzeniu wolne są od opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy
Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późń. zm.) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Nr 9 poz. 59 z późń zm.) Ustawa z dnia 16 .11.2006 o opłacie skabowej Dz. U. z 2006 Nr 225 , poz. zm 1635 z późń zm)

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..