Przejście do sekcji:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA  O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 • PODSTAWA PRAWNE
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (test jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, Dz.U. z 2005 r. Nr 92 poz. 769 z późn. zm.)
 
 • MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
 • REFERAT Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
 •  Osoba odpoiadająca za załawteinie sprawy-              Danuta Banasiak  – inspektor ds. rolnictwa pok.9 parter

                          - telefon kontaktowy 056 678 09 13

 • WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek wraz z wymaganymi prawem dokumentami

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – obligatoryjnie (dotyczy przedsięwzięć wskazanych w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, Dz.U. z 2005 r. Nr 92 poz. 769 z późn. zm.),- 3 egz.
 • informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane określone w art. 49 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dotyczy przedsięwzięć wskazanych w § 3 Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, Dz.U. z 2005 r. Nr 92 poz. 769 z późn. zm.) dla których raport może być wymagany – 2 egz.
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 2 egz. (wszystkie działki ewidencyjne w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia wraz z numeracją)
 • wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy przedsięwzięć wskazanych w art. 46a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska), jeżeli plan ten został uchwalony
 • oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej
 • pełnomocnictwo.
 • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną,  
 • OPŁATY SKARBOWE

      Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku

 • decyzja podlega opłacie w wysokości – 205,00zł
 • Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  w wysokości  - 105,00zł

Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy Zławieś Wielkalub   przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Złejwsi Wielkej

21 9511 0000 2005 0025 0320 0001 – kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku

 • TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

      Termin wynikający z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu    
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia potępowania (data doręczenia wniosku organowi właściwemu w     sprawie). Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowaia oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 • TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka.