Przejście do sekcji:

Wycinka drzew.

Wycinka drzew

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Zławieś Wielka na wniosek posiadacza nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego (jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń).
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek /druk do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Zławieś Wielka lub w pok. 6/ zawierający następujące dane: 

imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,

nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm /jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo/,

przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew oraz numer ewidencyjny działki,

przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

wielkość powierzchni, której zastaną usunięte krzewy.
  

2. Załączniki: 

- tytuł prawny władania nieruchomością (np.: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej)

- rysunek lub mapa określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości z zaznaczeniem ponumerowanych drzew i krzewów do wycinki,

- zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy (o ile posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym).

- dokument potwierdzający, iż osoba/y* podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania jednostki (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)

 

Opłaty:
Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
Opłaty ustawowe zgodnie z art. 85 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)


Jednostka odpowiedzialna:
Referat Rolnictwa, Budownictwa i Planowania Przestrzennego,

tel. 56 6780913

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej; ul. Handlowa 7, pok. 23,

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie w przypadku niekompletnego wniosku wezwanie do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.
Wizja lokalna w terenie.
Wydanie decyzji w terminie – zgodnie z Kpa – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od wydanej decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)


Inne informacje:
W przypadku usuwania drzew lub krzewów, w tym owocowych, z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wniosek należy złożyć do Konserwatora Zabytków w Toruniu

W przypadku usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia nałożenie kary administracyjnej następuje w trybie przepisów określonych w w/cyt. ustawie.

Nie wymaga zezwolenia organu gminy usuwanie drzew:

 

§  w lasach;

§  owocowych;

§  na plantacjach drzew i krzewów;

§  których wiek nie przekracza 10 lat;

§  usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.