Przejście do sekcji:

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, stanie majątkowym, powierzchni i stanie prawnym gospodarstwa z ostatnich pięciu lat do ubiegania się o rentę strukturalną.

Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy
I. Wniosek pisemny o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest w drukach do pobrania.

 II. Załączniki do wniosku
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Informacje na temat opłat
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:  17 zł
Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej - Bank Spółdzielczy  nr: 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001  za pośrednictwem Banków bądź Poczty z dopiskiem: "Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Forma załatwienia
zaświadczenie

Przewidywany termin załatwienia
7 dni.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
2. Art. 271 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami);

Uwagi
1. W przypadku błędnie wypełnionego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
2. Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

ul. Handlowej 7

87-134 Zławieś Wielka

tel. 56 6780913

fax 56 6741311

e-mail: ug@zlawies.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: - Piątek: 7:00-15:00

 

Wtorek: 8:00-16:00