Przejście do sekcji:

Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych.

Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawenj, na które środek transportowy jest zarejestrwoany są obowiązane:

składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków tarnsportowych na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, liub siedzoby - w terminie 14 dni od dnia zaistneinia tych okoliczności, wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania na rachunek budżetu gminy. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym.