Przejście do sekcji:

Deklaracje podatkowe.

Deklaracje podatkowe składają osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej a także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

na podatek od nieruchomości - DN-1, na podatek rolny - DR-1, na podatek leśny - DL-1.

15 stycznia każdego roku.