Przejście do sekcji:

archiwum

PR 7624-23-4/09/2010

 

 
                                                                                              Zławieś Wielka, dnia 09-02-2010r.
 
PR 7624-23-4/09/2010
 
 
DECYZJA
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt /4/[1] oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zławieś Wielka.
 
Stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
 
UZASADNIENIE
 
Na podstawie wniosku z urzędu dnia 12.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obserwatorium astronomicznego ASTROBAZA na działce nr 163/5 w miejscowości Zławieś Wielka.
Zgodnie z art. 63, ust. 1 i 2, art. 64 i art. 156 powołanej na wstępie ustawy tutejszy organ wystąpił o opinię w powyższej sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.
W/w instytucje wyraziły opinię, że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko:
- postanowienie RDOŚ-04.00.6613-72/10/AMP z dnia 27-01-2010r wydane przez     Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- opinia N.NZ-402-ZW-15-2010 z dnia 26-01-2010r. Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Z analizy zakresu i rodzaju przedsięwzięcia oraz otrzymanych opinii wynika, że planowana budowa obserwatorium astronomicznego przy Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej nie będzie emitować do środowiska żadnych substancji szkodliwych jak również nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny.
Wobec czego należy stwierdzić. iż inwestycja ta nie spowoduje pogorszenia warunków środowiska naturalnego. Jednocześnie ustalono, że planowana ASTROBAZA będzie  realizowana poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 r, Nr 151. Poz 1220 z późn Zn.), oraz poza obszarami NATURA 2000.
 
 
- 2 -
Należy podkreślić fakt, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie przy zespole szkół / szkoła podstawowa i gimnazjum/ na terenie zurbanizowanym, w otoczeniu zabudowy wiejskiej. W świetle obowiązujących przepisów lokalizacja nie będzie powodować zagrożenia dla obszarów chronionych oraz nie będzie naruszać ciągłości i integralności obszarów NATURA 2000.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.
 
POUCZENIE
 
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielkaw terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
  1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
      zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
  1. Karta informacyjna przedsięwzięcia
 
Otrzymują:
  1. Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  2. Strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy.
 
Do wiadomości:
  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
      ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,
      ul. Szosa Bydgoska1, 87-100 Toruń


 

drukuj (PR 7624-23-4/09/2010 )

Wróć