Przejście do sekcji:

archiwum

PR 7624-5-8/2009

 Zławieś Wielka, dnia 25.11.2009r.

PR 7624-5-8/2009

DECYZJA

     Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, art. 71 ust 1, art. 72 ust 1 pkt. 10, art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03-10-2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227/ i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami / po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Wilińskiego „PRO-WIL” z dnia 06.04.2009r. stosownie do postanowienia Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Toruniu nr OS.III.7633-109/09 z dnia 29.10.2009r. i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - nr N.NZ-400-T-17/429-14610/09 z dnia 09.07.2009r.

 

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na dz. nr 236/9 w miejscowości Zławieś Wielka gm.  Zławieś Wielka.    

UZASADNIENIE

 

     W dniu 06.04.2009. Pan Jacek Wiliński „PRO-WIL” wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na dz. nr 236/9 w miejscowości Zławieś Wielka gm. Zławieś Wielka. Tutejszy organ wszczął postępowanie w w/w sprawie zawiadamiając strony postępowania a następnie:

- pismem PR 7624-5-7/09  z dnia 16.09.2009r. wystąpił do Starostwa  Powiatowego w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu  o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem Nr OS.III.7633-109/09 z dnia 29.10.2009. Starostwo Powiatowe, Wydział Środowiska w Toruniu wyraziło opinię, że dla :

przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Podobne stanowisko zajął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w swoim piśmie nr N.NZ-400-T-17/429-14610/09 z dnia 09.07.2009r.


W trakcie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie będzie obejmować  budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.

Teren projektowanej inwestycji leży poza zasięgiem obszarów podlegających ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm./  W otoczeniu występują tereny mieszkalne i rolne. Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o numerze ewid. 236/9 w miejscowości Zławieś Wielka

W pobliżu planowanej inwestycji zlokalizowane są budynki usługowe a funkcjonowanie projektowanej stacji bazowej telefonii nie będzie oddziaływać na w/w zabudowę. W odległości 150m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny brak jest miejsc dostępnych dla ludności.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia w wyniku budowy i eksploatacji będą powstawały nieznaczne ilości odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia, stanowisko instytucji opiniujących, uznaje się, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

 

Otrzymują:

1.      Pan Jacek Wiliński „PRO-WIL”

2.      Strona  internetowa: www.zlawies.pl

3.       A/a U.G. /+ tablice ogłoszeń/.

 

 

Do wiadomości :

1.      Starostwo Powiatowe w Toruniu -Wydział Środowiska,

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń 

Wróć