Przejście do sekcji:

archiwum

PR 7624-14-3/2009

                                                                       Zławieś Wielka, dnia 17 listopada 2009r.
PR 7624-14-3/2009
DECYZJA
     Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, art. 71 ust 1, art. 72 ust 1 pkt 10, art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03-10-2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227/ i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami / po rozpatrzeniu wniosku Biura Usług Inwestycyjnych „PRO–IN–KOM”– z dnia 18-08-2009r. stosownie do postanowienia Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Toruniu nr OS.III.7633-95/09 z dnia 02-10-2009r. i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - nr N.NZ-402-Zw-161-2009 z dnia 03-09-2009r.
 
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr 436/1- 436/3, 463/6-436/9, 436/13-436/17, 436/19-436/20, 436/21, 436/58 położonych w miejscowości Czarnowo, gm. Zławieś Wielka.    
 
UZASADNIENIE
 
     W dniu 18-08-2009r. Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO–IN–KOM” –Jerzy Karnowski wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na działkach o nr 436/1- 436/3, 463/6-436/9, 436/13-436/17, 436/19-436/20, 436/21, 436/58 w Czarnowie. Tutejszy organ wszczął postępowanie w w/w sprawie zawiadamiając strony postępowania a następnie:
Ø      pismem PR 7624-14-1/2009 z dnia 25-08-2009r. wystąpił do Starostwa Powiatowego w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowieniem Nr OS.III.7633-95/09 z dnia 02-10-2009r. Starostwo Powiatowe, Wydział Środowiska w Toruniu wyraziło opinię, że dla
o        przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Podobne stanowisko zajął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w swoim piśmie nr N.NZ-402-Zw-161-2009 z dnia 3-09-2009r.
 
W trakcie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie będzie obejmować budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy
- 400 mm i długości 104 m
- 315 mm i długości 939 m
- 200 mm i długości 98 m
- 250 mm i długości 656 m
Teren projektowanej inwestycji leży poza zasięgiem obszarów podlegających ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm./ W otoczeniu występują tereny mieszkaniowe. Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 6 m od dróg lokalnych.
Emisja hałasu pochodzić będzie z pracy sprzętu budowlanego oraz transportu, wystąpi zużycie paliwa w ilości ok 1500 dm2. Na etapie realizacji powstawać będą nieznaczące ilości odpadów innych niż niebezpieczne.
Biorąc pod uwagę rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia, stanowisko instytucji opiniujących, uznaje się, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.      Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO–IN–KOM” –Jerzy Karnowski 
2.      Strona internetowa:www.zlawies.pl
      3.   A/a U.G. /+ tablice ogłoszeń/.
Do wiadomości :
1. Starostwo Powiatowe-Wydział Środowiska w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,

    ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń  

Wróć