Przejście do sekcji:

archiwum

PR 7624-15-2/2009

Zławieś Wielka, dnia 17.11.2009r.
PR 7624-15-2/2009
DECYZJA
     Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, art. 71 ust 1, art. 72 ust 1 pkt. 10, art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03-10-2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227/ i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami / po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Tomczyk z dnia 05-10-2009r. stosownie do postanowienia Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Toruniu nr OS.III.7633-122/09 z dnia 02-11-2009r. i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - nr N.NZ-402-ZW-219-2009 z dnia 9-11-2009r.
 
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na handlu hurtowym i naprawie automatów sprzedających na dz. nr 446/6 w miejscowości Górsk gm.  Zławieś Wielka.
   
UZASADNIENIE
 
     W dniu 5.10.2009. Pan Łukasz Tomczyk wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie handlu hurtowego i naprawie automatów sprzedających na dz. nr 446/6 w miejscowości Górsk gm. Zławieś Wielka. Tutejszy organ wszczął postępowanie w w/w sprawie zawiadamiając strony postępowania a następnie:
- pismem PR 7624-15-1/09  z dnia 23.10.2009r. wystąpił do Starostwa Powiatowego w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowieniem Nr OS.III.7633-122/09 z dnia 02-11-2009r. Starostwo Powiatowe, Wydział Środowiska w Toruniu wyraziło opinię, że dla :
przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Podobne stanowisko zajął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w swoim piśmie nr N.NZ-402-ZW-219-2009 z dnia 09-11-2009r.
 
W trakcie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie będzie obejmować handel hurtowy i naprawę automatów sprzedających.
Teren projektowanej inwestycji leży poza zasięgiem obszarów podlegających ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm./ W otoczeniu występują tereny mieszkalne i rolne. Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Przedsięwzięcie polegać będzie na magazynowaniu, naprawianiu i sprzedaży automatów sprzedających napoje zimne, gorące i przekąski-automaty vendingowe na działce o numerze ewid. 466/6 w miejscowości Górsk.
Wewnątrz obiektu znajdować się będą pomieszczenia biurowe i socjalne.
Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji: woda-8m3/miesiąc, energia elektryczna do300kW/h, paliwa - ekogroszek 0,5 tony/miesiąc.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą pojawić się oddziaływania na środowisko wynikające z prac budowlanych oraz powstawać mogą nieznaczące ilości odpadów.
Biorąc pod uwagę rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia, stanowisko instytucji opiniujących, uznaje się, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
 
Otrzymują:
1.      Pan Łukasz Tomczyk
2.      Strona internetowa: www.zlawies.pl
3.       A/a U.G. /+ tablice ogłoszeń/.
 
 
Do wiadomości :
1.      Starostwo Powiatowe w Toruniu -Wydział Środowiska,
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń  

Wróć