Przejście do sekcji:

archiwum

PR 7624-9-3/2009

 

                                                                     Zławieś Wielka, dnia 14-07-2009r.
PR 7624-9-3/2009
DECYZJA
     Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, art. 71 ust 1, art. 72 ust 1 pkt 10, art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03-10-2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227/ i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami / po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Grąckiego – z dnia 18-05-2009r. stosownie do postanowienia Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Toruniu nr OS.III.7633-53/09 z dnia 04-06-2009r. i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - nr N.NZ-402-ZW-107-2009 z dnia 30-06-2009r.
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjnego-produkcja mebli o część produkcyjno-biurowo-mieszkalną, na działkach nr 223/5, 223/4 i 223/3 położonych w miejscowości Toporzysko, gm. Zławieś Wielka.    
UZASADNIENIE
 
     W dniu 18-05-2009r. Pan Jacek Gracki zam. ...................... wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy istniejącego budynku produkcyjnego /produkcja mebli/ o część produkcyjno-biurowo-mieszkalną na działkach o nr 223/5, 223/4 i 223/3 w Toporzysku. Tutejszy organ wszczął postępowanie w w/w sprawie zawiadamiając strony postępowania a następnie
pismem PR 7624-9/2009 z dnia 25-05-2009r. wystąpił do Starostwa Powiatowego w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowieniem Nr OS.III.7633-53/09 z dnia 04-06-2009r. Starostwo Powiatowe, Wydział Środowiska w Toruniu wyraziło opinię, że dla
przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Podobne stanowisko zajął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w swoim piśmie nr N.NZ-402-ZW-107-2009 z dnia 30-06-2009r.
 W trakcie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie będzie obejmować rozbudowę budynku produkcyjnego o powierzchnię użytkową ok. 421 m2 przeznaczoną pod funkcje produkcyjno-biurowo-mieszkalne.
Teren projektowanej inwestycji leży poza zasięgiem obszarów podlegających ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm./ W otoczeniu występują tereny leśne i rolne. Najbliższa zabudowa mieszkalna położona jest w odległości ok. 150m.
Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Produkcja mebli z płyt wiórowych i płyt MDF : przycinanie płyt, wiercenie , frezowanie odbywać się będzie na stanowiskach obróbki, bez prac malarskich. Miejsca wierceń i przycinania płyt będą wyposażone w odciągi a pył zostanie odprowadzony do specjalnych worków.
Ścieki sanitarne będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej a wody opadowe do gruntu.
Odpady powstałe przy produkcji gromadzone będą w kontenerze i odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.
Eksploatacja inwestycji powodować będzie emisję hałasu z zainstalowanych maszyn i urządzeń – w granicach dopuszczalnych norm.
Biorąc pod uwagę rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia, stanowisko instytucji opiniujących, uznaje się, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Otrzymują:
  1. Pan Jacek Grącki,
  2. Strona internetowa:www.zlawies.pl
      3   A/a U.G. /+ tablice ogłoszeń/.
Do wiadomości :
1.Starostwo Powiatowe-Wydział Środowiska w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,  
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,
    ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

drukuj (PR 7624-9-3/2009)

Wróć