Przejście do sekcji:

archiwum

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr PR 7624-6-6/2009

 

    Zławieś Wielka, dnia 08-07-2008r.
 
PR 7624-6-6/2009
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
        Na podstawie:
·         art.. 75 ust. 1, pkt 4, art. 82, art. 84 ust. 2, pkt 4, art.. 85 ust.2 pkt 2, art.. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.z 2008r. Nr 199, poz. 1227 /
·         Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z póżn. zm./ -parag. 3, ust. 1, pkt 70
·          art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Sibilli z dnia 17-03-2009r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat ślusarsko-mechaniczno-samochodowy z częścią mieszkalną na działce nr 322 w Toporzysku, gm. Zławieś Wielka
ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
opisanego wyżej przedsięwzięcia:
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
    Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat ślusarsko – mechaniczno – samochodowy z częścią mieszkalną o powierzchni zabudowy ok. 431 m2  i wysokości 3,20 m.  na działce nr 322 ,obręb Toporzysko.
Obszar inwestycji od strony północnej graniczy z budynkiem gospodarczym /odl. ok. 7 m./ i budynkiem mieszkalnym w odl. ok. 20 m., od północnej strony z terenami leśnymi, od wschodu z drogą gruntową i od zachodu z budynkiem mieszkalnym w odl. ok. 19 m. dojazd do posesji odbywa się drogą gruntową. Część mieszkalna budynku znajduje się od strony zachodniej. Wzdłuż ściany północnej zlokalizowany jest łącznik, który wspólnie z częścią mieszkalną stanowi naturalny ekran akustyczny warsztatu /4 hale, każda o pow. ok. 50m2.Prace adaptacyjne polegać będą głównie na wymianie tynków , stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenia obiektu.
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1. W zakresie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej
     A. Sektor przyjmowania samochodu do naprawy zlokalizować na zewnątrz obiektu na istniejącej wylewce betonowej wraz z odpływem substancji ropopochodnych skierowanych do separatora w/w substancji celu ich podczyszczenia a następnie skierowania do sieci kanalizacyjnej
     B. Sektor magazynowania przyjętych do naprawy pojazdów oraz sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych zlokalizować w obiekcie na utwardzonej , szczelnej powierzchni, z zachowaniem pola manewru, z jego wyposażeniem w system podczyszczania przez separator substancji ropopochodnych przed skierowaniem do kanalizacji.
    C. Sektor naprawy z 2 stanowiskami do naprawy umieścić wewnątrz budynku z zainstalowaniem separatora substancji ropopochodnych w celu podczyszczania odcieków skierowanych docelowo do oczyszczalni ścieków
    D. Sektor magazynowania odpadów- części wymontowanych zlokalizować na powierzchni utwardzonej, zadaszonej i łatwo zmywalnej, wyposażonej w sorbent /np.piasek, trociny/.
 
- 2 -
    E. Ścieki należy wydzielić ze względu na pochodzenie na opadowe, socjalno-bytowe i przemysłowe. Scieki przemysłowe należy podczyścić przez kraty lub sita, osadnik oraz separator oleju z filtrem koalesencyjnym.
    F. Warsztat powinien posiadać m.in. pompy do odprowadzania płynów poeksploatacyjnych do właściwych pojemników. Stanowisko spawalnicze wyposażyć w odciąg miejscowy z filtrem.
   G. Zainstalować należy system zamknięty obiegu wody w myjni pojazdów do naprawy z zastosowaniem układu filtrów.
2. W zakresie ochrony przyrody:
Teren działki pokrywa zbiorowisko łąkowe, ubogie, nie występują gatunki chronione. Działka znajduje się poza zasięgiem obszaru NATURA 2000 jak również poza obszarami objętymi ochroną
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym oraz w czasie eksploatacji obiektu:
         A. W projekcie budowlanym należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne /podane w raporcie oddziaływania na środowisko/-gwarantujące dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji.
W zakresie ochrony środowiska związanej z emisją hałasu, w celu ograniczenia uciążliwości z tym związanych, warsztat winien pracować tylko w porze dziennej.
         B. Po oddanie obiektu do użytku należy wykonać analizę porealizacyjną w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. W przypadku ustaleń ponadnormatywnych wyników podjąć działania zmierzające do uzyskania właściwych parametrów środowiska określonych w opracowanej analizie akustycznej.
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,
     - nie dotyczy.
V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko,
    - nie dotyczy.
VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
    - nie dotyczy.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 powołanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008r. Pan Daniel Sibilla wystąpił  wnioskiem z dnia 17-03-2009r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat ślusarsko-mechaniczno-samochodowy z częścią mieszkalną na działce nr 322 w Toporzysku, gm. Zławieś Wielka.
Dnia 20-03-2009r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania /obwieszczenia/ i pismem nr PR 7624-4-1/2009 Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko do:
-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
- Starosty Powiatowego w Toruniu
Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w oparciu o § 3 ust.1 pkt.  70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 92 poz. 769 / dla której może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Toruniu postanowieniem Nr OS III 7633-30/09 z dnia 31-03-2009r.uzgodnił ,że dla planowanej inwestycji konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Podobne stanowisko zajął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w swojej opinii nr N.NZ.402-ZW-75-2009 z dnia 03-04-2009r.
- 3 -
Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowienirm Nr PR 7624-5-2/2009 z dnia 10-04-2009r. nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.
Dnia 08-05-2009r. Pan Daniel Sibilla przedłożył w/w raport, który przy piśmie PR 7624-5-3/2009 przesłano z wnioskiem o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i Starosty Powiatu w Toruniu.
 W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem - opinią znak N/NZ-403-ZW-30-2009 z dnia 01-07-2009r oraz Starosta Toruński postanowieniem nr OS.III-7633-30/09 z dnia 20-05-2009r. dokonali uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania z udziałem stron oraz po uwzględnieniu warunków środowiskowych określonych w karcie informacyjnej, przedłożonym raporcie oddziaływania na środowisko wyrażam zgodę na realizację przedsięwzięcia przy uwzględnieniu środowiskowych uwarunkowań określonych w sentencji decyzji.
 
Decyzja niniejsza traci moc po upływie 4 lat, od dnia , w którym stała się ostateczna.   
 
Załączniki:
1. Raport oddziaływania na środowisko,
2. Analiza akustyczna
 
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia .
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz własności i uprawnień osób trzecich.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1         Pan Daniel Sibilla,
2         Właściciele działek sąsiednich – według wykazu
3.   Strona internetowa w.w.w. region powiattorunski. pl/ zlawieswielka. pl /
4. A/a
Do wiadomości:
1.       Starostwo Powiatowe- Wydział Środowiska Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń,
2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zawieś Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
 

 

drukuj (DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr PR 7624-6-6/2009)

Wróć