Przejście do sekcji:

archiwum

PR 7624-1-4/2009
Zławieś Wielka, dnia 10-04-2009r.

PR 7624-1-4/2009

DECYZJA
O środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
Przedsięwzięcia

    Na podstawie art. 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Elżbiety Pychyńskiej, z dnia 29-01-2009r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy   0,800 MW, wysokości ok. 99m wraz z przyłączem kablowym do sieci energetycznej i urządzeń towarzyszących na działkach 610/3, 610/4, 610/5, 609/5, 631 w Rzęczkowie”.

ustalam
następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje opisanego wyżej przedsięwzięcia:

    I Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

1.    Rodzaj przedsięwzięcia.

Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 0,800 MW, wysokości ok. 99m wraz z przyłączem kablowym do sieci energetycznej i urządzeń towarzyszących na działkach 610/3, 610/4, 610/5, 609/5, 631 w Rzęczkowie.

2.    Miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Rzęczkowo, na terenie rolnym w odległości ok. 300m od istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

    II Wymagania konieczne do uwzględnienia w trakcie realizacji eksploatacji przedmiotowej inwestycji w zakresie ochrony środowiska określonej ustawą z dnia 27-04-2001r – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008r z późn. zm.):

1.    Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska zapewniając ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
2.    W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.
3.    W trakcie wykonywania robót budowlanych należy ograniczyć emisję hałasu od pracujących maszyn.
4.    Eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny.

5.    W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntów i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
6.    Po uruchomieniu elektrowni wiatrowej należy wykonać pomiary poziomu hałasu. W przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkalnej, należy wykonać dodatkowe zabezpieczenia akustyczne ograniczające emisję hałasu do otoczenia.
7.    W celu uniknięcia dewastacji terenu w trakcie montażu wiatraka należy przygotować drogę dojazdową i plac manewrowy, warunki wykorzystania drogi gminnej do transportu urządzeń i sprzętu należy uzgodnić z właścicielem drogi. Utrzymać w stanie nie pogorszonym nawierzchnię dróg publicznych eksploatowanych w wyniku pracy sprzętu w trakcie wykonywanych robót oraz eksploatacji inwestycji.
8.    Sprzęt wykorzystywany w trakcie prac budowlano-montażowych musi być w odpowiednim stanie technicznym aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska produktami ropopochodnymi, przestrzegając jednocześnie zasad BHP.

III Uwarunkowania wynikające z ustawy o odpadach oraz prawa geologicznego i                                    górniczego.

1.    Posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami.
2.    Wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczyć ich ilość i negatywne oddziaływania na środowisko.
3.    W przypadku powstawania odpadów wytwórca zobowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła.
4.    Odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnika oraz sukcesywnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania.
5.    Posadowienie obiektów budowlanych wymaga ustalenia warunków geotechnicznych w oparciu o szczegółowe rozpoznanie geologiczno-inżynierskie.
6.    Przed pozwoleniem na budowę należy uzyskać stosowne rozstrzygnięcie w sprawie wyłączenia gruntów rolnych produkcji rolniczych.

IV Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1.    Rozwiązania technologiczne winny spełniać standardy stosowane w obiektach związanych z tego typu działalnością w krajach Unii Europejskiej i opierać się na nowoczesnej technologii, z punktu widzenia ochrony środowiska będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie obowiązujących norm prawnych.
2.    Konstrukcja turbiny łącznie z wieżą winny być pomalowane na kolor nie kontrastujący z otoczeniem.
3.    Urządzenia mechaniczne elektrowni, które podczas funkcjonowania będą źródłem hałasu winny być izolowane akustycznie.

V Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienie poważnych awarii.

    Przedmiotowe przedsięwzięcie, nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

VI Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

    Przy inwestycji polegającej na zainstalowaniu elektrowni wiatrowej nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko naturalne.

VII Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

VIII Termin ważności decyzji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływnie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna.
Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

UZASADNIENIE
1.    Pani Elżbieta Pychyńska ......................... zwróciła się z wnioskiem dnia 29-01-2009r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację elektrowni wiatrowej o mocy 0,800 MW, wysokości ok. 99m wraz z przyłączem kablowym do sieci energetycznej i urządzeń towarzyszących na działkach 610/3, 610/4, 610/5, 609/5, 631 w Rzęczkowie.
2.    Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zławieś Wielka.
3.    Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 (Dz. U. Nr 199     poz. 1227)
4.    Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.
5.    Organy opiniujące wydały postanowienia:
- Starosta Toruński postanowieniem z dnia 03-03-2009 OS.III.7633-9/09 nakazał przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu postanowieniem z dnia       23-02-2009 Nr N.NZ-402-ZW-34-2009 stwierdził że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
6.    Na podstawie artykułu 59, 63, 64, 65, 66, 67, ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199      poz 1227 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004                         w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz 2573 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie                           Nr PR 7624-1-2/2009 z dnia 10-03-2009r nakładający obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania dla przedmiotowej inwestycji.
7.    Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu (postanowienie z dnia 23-03-2009 N.NZ-403-ZW-18-2009) i Starostwem Powiatowym w Toruniu (postanowienie z dnia 01-04-2009 Nr OS.III-7633-9/UZG/2009)

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.


Otrzymują:
1.    Pani Elżbieta Pychyńska,
2.    Tablica ogłoszeń siedziba Urzędu Gminy Zławieś Wielka, sołectwo Rzęczkowo
3.    Strona internetowa: www.zlawies.pl
4.    a/a

Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1,   87-100 Toruń
2.    Starostwo Powiatowe w Toruniu, Wydział Środowiska, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

drukuj (PR 7624-1-4/2009)

Wróć