Przejście do sekcji:

archiwum

PR 7624-13-4/08/09
Zławieś  Wielka, dnia 31-03-2009r.


PR 7624-13-4/08/09

DECYZJA


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

    Na podstawie art.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 46 a ust. 7 pkt 4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami/ w związku z art.153 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz.1227/

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14-11-2008r.Gospodarstwa Pomocniczego w Bydgoszczy , ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz  przy Kujawsko - Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie systemu nawodnień grawitacyjnych Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej w km 0+000-24+600, gm. Zławieś Wielka.

USTALAM


dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,

ul Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

w związku z planowaną odbudową systemu nawodnień na Kanale Dolnym Niziny Toruńskiej

środowiskowe uwarunkowania  korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

 
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Odbudowa systemu nawodnień Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej  w km 0+000 – 24+ 460 I etap obejmuje renowację Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej , remont i odbudowę budowli komunikacyjnych w postaci mostków i przepustów /łącznie 51 szt./ oraz odbudowę 3 istniejących  i budowę 5 nowych urządzeń piętrzących wodę na kanale dla potrzeb systemu nawodnień grawitacyjnych i deszczownianych na działkach j.n:

 nr 356 obręb Czarnowo, nr 274 obręb Toporzysko, nr 274 obręb Zławieś Wielka, nr 315 obręb Pędzewo, nr 290, 429 i 591 – obręb Górsk, nr 81,116 i 280 – obręb Stary Toruń.

Wykonanie nowych budowli piętrzących jak i odbudowa istniejących ma za zadanie stabilizowanie w okresie wegetacyjnym na przyległych do kanału użytkach rolnych poziomu wód gruntowych na wymaganym poziomie, oraz zmagazynowanie z bieżących przepływów kanału wody do celów nawodnień także deszczownianych.

 
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości dla terenów sąsiednich:

Projektowana inwestycja  jest położona  poza  granicami obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z  późn. zm. /.

Obszar przedsięwzięcia nie koliduje z obszarem Natura 2000 wobec czego  przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie stanowi zagrożenia dla w/w obszaru, nie będzie powodować niszczenia gatunków ptaków i ich siedlisk oraz nie będzie naruszać ciągłości obszaru.

 
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1) Prace związane z realizacją planowanej inwestycji nie mogą powodować w jakikolwiek sposób niszczenia pobliskich terenów cennych przyrodniczo, należących do obszaru Natura 2000.

2) Prace realizacyjne objęte niniejszym przedsięwzięciem będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego.

3) Podczas realizacji i eksploatacji nie przewiduje się wykorzystywania surowców, materiałów, paliw i energii.

4) Przedsięwzięcie ma charakter chroniącego środowisko z racji stabilizacji poziomu wód gruntowych zapewniając tym samym dogodne warunki przyległym użytkom rolnym jak i stwarzające możliwości poboru wody z Kanału do nawodnień w przyszłości systemami nawodnień deszczowych

 5. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Nie dotyczy

6. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące trans granicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy

 
6. W przypadku, o którym mowa w art.. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. / - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.
 

UZASADNIENIE


W dniu 14-11-2008r. na wniosek Gospodarstwa Pomocniczego w Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie systemu nawodnień grawitacyjnych Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej w km 0+000 – 24+600-, gm. Zławieś Wielka

Wnioskodawca przedłożył mapy z określonym terenem inwestycji wypisy z rejestru gruntów oraz informację o przedsięwzięciu.

Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ROŚ.OO.6613/22/08/MM z dnia  23-12-2008r. Wójt Gminy Zławieś Wielka wydał postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania  planowanego systemu nawodnień na środowisko naturalne.

Następnie tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w przedsięwzięcia..

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowieniem Nr ROŚ-04.00/6613-46/09/SzG z dnia 19-03-2009r. uzgodnił środowiskowe uwarunkowania  realizacji planowanej inwestycji  

Po rozpatrzeniu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna.

Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji
 

POUCZENIE


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Otrzymują:

1. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji Włocławek Urządzeń Wodnych we Włocławku,
    ul. Okrzei 74 A, 87-800 Włocławek

2.Tablice ogłoszeń- siedziba Urzędu Gminy Zławieś Wielka, sołectwo Czarnowo, Toporzysko, Zławieś Wielka ,    Pędzewo, Górsk i Stary Toruń
3. Strona internetowa: www. zlawies. pl
4. A/a
Do wiadomości:
1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz,
2.      Gospodarstwo Pomocnicze przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych,  ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz

drukuj (PR 7624-13-4/08/09)

Wróć