Przejście do sekcji:

archiwum

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach PR 7624-7-7/08/09
PR 7624-7-7/08/09


Zławieś Wielka,dnia 9.02.2009r.

           

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

             Na podstawie art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 47 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, art. 48 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25 poz 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Widucha, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy zakładu odzysku i przetwarzania zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego na działce nr 62 w Złejwsi Wielkiej gmina Zławieś Wielka.

 

orzekam

 

odmówić Panu Piotrowi Widuch zezwolenia na środowiskowe warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla budowy zakładu odzysku i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce numer 62 w Złejwsi Wielkiej, gmina Zławieś Wielka.

 

Uzasadnienie

 

Dnia 30-06-2008r. Pan Piotr Widuch, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu odzysku i przetwarzania zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego na działce nr 62 w Złejwsi Wielkiej. Tutejszy organ wystąpił o opinię w sprawie potrzeby sporządzenia raportu do Starostwa Powiatowego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z treści przedłożonego raportu wynikło jednak, że przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego opinie w sprawie podejmował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. W trakcie postępowania wnioskodawca przekazywał uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz dodatkowe informacje o planowanej inwestycji. Postanowieniem Nr ŚG.I.ab.7612-54/08 z dnia 24-10-2008r. Marszałek Województwa uzgodnił w zakresie ochrony środowiska realizację planowanego przedsięwzięcia. Natomiast Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w postanowieniu Nr N.NZ-400-T-70/673-21130/08 z dnia 5-01-2009r. zgłosił warunki dla realizacji przedsięwzięcia zwracając uwagę na ocenę zgodności powyższego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu dla miejsca lokalizacji inwestycji.


Biorąc pod uwagę fakty:

§    lokalizacja przedsięwzięcia w pobliżu istniejącego osiedla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego stanowić będzie zagrożenie dla zdrowia, dla środowiska naturalnego, ze względu na składowane odpady niebezpieczne oraz wzrost natężenia ruchu samochodowego co spowoduje znaczne nasilenie hałasu. Źródłem hałasu będzie również proces technologiczny zakładu.

 

§    Działka nr 62 w Złejwsi Wielkiej, na której wnioskodawca wskazał lokalizację zakładu, położona jest w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, gdzie znajduje się zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

 

Okoliczności te powodują, że lokalizacja inwestycji jest niezgodna z prawem miejscowym. Uchwała Nr XIII/149/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2001r w § 5 pkt 5 stwierdza bowiem, że dla terenu aktywizacji gospodarczej oznaczonego symbolem AG, który obejmuje także przedmiotowy teren, obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

 

§    Zgodnie z obowiązującymi przepisami t.j. § 2 ust. 1 pkt 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz 2573 z późn. zm.), planowana inwestycja polegająca na budowie zakładu przetwarzania i odzysku zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego jest inwestycją zaliczaną do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Biorąc powyższe na uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

W trakcie prowadzenia postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji został złożony protest 123 mieszkańców Gminy Zławieś Wielka, który uwzględniono w sentencji decyzji oraz jej uzasadnieniu.


pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka.

 
Otrzymują;

   1. Pan Piotr Widuch
   2. Strona internetowa region.powiattorunski.pl (zlawieswielka.pl)
   3. A/a

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń,

2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz

  • data: 2009-02-12

Wróć