Przejście do sekcji:

archiwum

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr PR 7624-3-4/2008

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r. poz. 627)

i n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zławieś Wielka), zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7 – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości

Lp

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.

Numer wpisu

3

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr PR 7624-3-4/2008 polegającej na budowie sieci kanalizacji tłocznej z przykanalikami oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami i pompowniami w miejscowościach Zławieś Mała, Skłudzewo, Rzęczkowo i Gierkowo /obręb Cichoradz/ gm. Zławieś Wielka

3.

Znak sprawy

PR 7624-3-4/2008

4.

Data złożenia

28-03-2008

5.

Dane wnioskodawcy (w tym REGON)

Urząd Gminy Zławieś Wielka

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

brak raportu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Zławieś Wielka

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Zławieś Wielka

tel.: 056 678 09 13 wew. 47

- Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej pokój nr 9,

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)


Decyzja PR 7624-3-4 z dnia 28-05-2008

0.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

Uwagi

brak


drukuj (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr PR 7624-3-4/2008)

Wróć