Przejście do sekcji:

archiwum

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wod-kan z przyłaączami w miejscowości Przysiek obr. Stary toruń

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

 

Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r. poz. 627)

i n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zławieś Wielka), zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7 – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

 

LpWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach1.Numer wpisu232.Zakres przedmiotowy wnioskuDezycja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Przysiek obr. Stary Toruń3.Znak sprawyPR 7624-4/20074.Data złożenia05-02-20075.Dane wnioskodawcy (w tym REGON)Urzad Gminy Zławieś Wielka6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuMapa ewidencyjna w skali 1:10007.Nazwa organu – adresata wnioskuWójt Gminy Zławieś Wielka8.Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)Urząd Gminy Zławieś Wielka tel.: 056 678 09 13 wew. 34- Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  pokój nr 9,9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) PR 7624-4/2007 z dnia 28-06-2007..10.Zastrzeżenia dotyczące udostępniania   informacjiBrak11.Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy-12.Uwagi brak

Wróć