Przejście do sekcji:

archiwum

Budowa zamknięcia Kanału Górnego Niziny Toruńskiej wraz z przempownią wód w Czarnowie.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

 

Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r. poz. 627)

i n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zławieś Wielka), zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7 – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

 

LpWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach1.Numer wpisu112.Zakres przedmiotowy wnioskuBudowa zamknięcia Kanału Górnego Niziny Toruńskiej wraz z przempownią wód w Czarnowie. Na działkach nr 80/1, 80/5, 81, 82/12 i 1373.Znak sprawyPR 7624-14/20064.Data złożenia13 kwietnia 2006r.5.Dane wnioskodawcy (w tym REGON)Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka.6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuFragment mapy ewid. z lokalizacją zamknięcia zlewni Kanału Górnego Niziny ToruńskiejDokumentacja fotograficzna Mapa zasięgu stref zagrożenia powodziowego7.Nazwa organu – adresata wnioskuWójt Gminy Zławieś Wielka8.Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)Urząd Gminy Zławieś Wielka tel.: 056 678 09 13 wew. 34- Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  pokój nr 6,9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 10.Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacjiBrak11.Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcyRaport o oddziaływaniu na środowisko planowanego zamknięcia zlewni Kanału Górnego Niziny Toruńskiej12.Uwagi 

drukuj (Budowa zamknięcia Kanału Górnego Niziny Toruńskiej wraz z przempownią wód w Czarnowie.)

Wróć