Przejście do sekcji:

archiwum

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zławieś Mała I.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

 

Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r. poz. 627)

i n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zławieś Wielka), zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7 – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

 

LpWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach1.Numer wpisu72.Zakres przedmiotowy wnioskuBudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zławieś Mała I3.Znak sprawyPR 7624-8-4/064.Data złożenia24.10.2005r.5.Dane wnioskodawcy (w tym REGON)Józef Janowski, ul. Długa 51/4 87-100 Toruń6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuInformacje o warunkach gruntowo - wodnych7.Nazwa organu – adresata wnioskuWójt Gminy Zławieś Wielka8.Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)Urząd Gminy Zławieś Wielka tel.: 056 678 09 13 wew. 34- Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  pokój nr 6,9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja: o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 26.05.2006r.10.Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacjiBrak11.Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcyPR 7624-8-3/05/06 Postanowienie o odstąpieniu raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko12.Uwagi 

drukuj (Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zławieś Mała I.)

  • data: 2006-04-18

Wróć