Przejście do sekcji:

archiwum

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zławieś Mała III.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

 

Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r. poz. 627)

i n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zławieś Wielka), zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7 – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

 

LpWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach1.Numer wpisu62.Zakres przedmiotowy wnioskuBudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zławieś Mała III3.Znak sprawyPR 7624-7-34.Data złożenia24.10.20055.Dane wnioskodawcy (w tym REGON)Józef Janowski, ul. Długa 51/4 87-100 Toruń6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuinformacje o warunkach gruntowo wodnych.mapa sytuacyjno - wysokościowa 7.Nazwa organu – adresata wnioskuWójt Gminy Zławieś Wielka8.Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)Urząd Gminy Zławieś Wielka tel.: 056 678 09 13 wew. 34- Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  pokój nr 6,9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 24.05.2006r. 10.Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacjiBrak11.Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy odstąpienie od sporządzenia raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.12.Uwagi 

drukuj (Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zławieś Mała III.)

  • data: 2006-05-20

Wróć